Korhonen Oy

 

Tietosuojaseloste – sidosryhmärekisteri

Luottamus on toimintamme lähtökohta. Vastuullisena toimijana meille on tärkeää, että henkilötietojasi käsitellään asianmukaisella tavalla ja yksityisyyttäsi kunnioitetaan.

Tämän dokumentin tarkoituksena on informoida rekisteröityjä heidän henkilötietojensa käsittelystä tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä

Korhonen Oy Tili- ja kiinteistötoimisto
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on Kari Korhonen.
Osoite: Lönnrotinkatu 8, 87100 Kajaani
Sähköposti: kari.korhonen@tkt-korhonen.fi
Puhelinnumero: +358 44 563 9633

2. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt henkilöt

Korhonen Oy Tili- ja kiinteistötoimiston sidosryhmärekisteri

Rekisteri kattaa yrityksemme potentiaaliset asiakkaat ja tahot, jotka ovat ottaneet meihin yhteyttä Internet-sivujemme yhteydenottopyyntölomakkeen välityksellä.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyn suostumuksella mm. yrityksemme palveluiden tarjoamiseksi, markkinoimiseksi, mahdollisiin kutsutilaisuuksiin sekä yhteydenottopyyntölomakkeiden kautta tulleisiin pyyntöihin vastaamiseksi.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Sidosryhmärekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:

– Yrityksen/organisaation yhteyshenkilön nimi
– Osoite
– Puhelinnumero
– Sähköposti
– Muut yhteydenottamisen kannalta tarpeelliset tiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt pyydämme tekemään ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kari.korhonen@tkt-korhonen.fi.

Oikeus saada pääsy tietoihin ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto, käsitelläänkö tai onko häntä koskevia henkilötietoja käsitelty. Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot ja saada kopion käsitellyistä henkilötiedoista. Lähtökohtaisesti tämän oikeuden käyttäminen on maksutonta.

Lisäksi rekisteröidyllä on halutessaan oikeus saada toimittamansa tiedot itsellensä pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa sekä siirtää nämä tiedot jollekin toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus pyytää tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai käsittelyn rajaamista noudattaen laissa säädettyjä perusteita.

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen
Jos henkilötietojen käsittely on perustunut rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttamisella ei ole kuitenkaan vaikutusta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä tilanteessa, jossa henkilötietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella.

Suoramarkkinointi
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että emme ole noudattaneet henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa toimintaamme sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi yhteydenottopyyntöjen, tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä tai muulla vastaavalla tavalla tämän suostumuksella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen toimintamme kannalta sekä lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Rekisteröidyn pyynnöstä häntä koskevat tiedot voidaan poistaa, mikäli niiden säilyttämiselle ei ole perustetta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan ne Korhonen Oy Tili- ja kiinteistötoimiston palveluksessa henkilöt, jotka osallistuvat palveluiden tarjoamiseen sidosryhmille.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.