Korhonen Oy

 

Tietosuojaseloste – työnhakijarekisteri

Luottamus on toimintamme lähtökohta. Vastuullisena toimijana meille on tärkeää, että henkilötietojasi käsitellään asianmukaisella tavalla ja yksityisyyttäsi kunnioitetaan.

Tämän dokumentin tarkoituksena on informoida rekisteröityjä eli yrityksestämme työ- tai harjoittelupaikkaa hakevia henkilöitä heidän henkilötietojensa käsittelystä tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä

Korhonen Oy Tili- ja kiinteistötoimisto
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on Kari Korhonen.
Osoite: Lönnrotinkatu 8, 87100 Kajaani
Sähköposti: kari.korhonen@tkt-korhonen.fi
Puhelinnumero: +358 44 563 9633

2. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt henkilöt

Korhonen Oy Tili- ja kiinteistötoimiston työnhakijarekisteri

Rekisteri kattaa Korhonen Oy Tili- ja kiinteistötoimistosta työ- tai harjoittelupaikkaa hakeneet henkilöt.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyn suostumuksella osana rekrytointipäätösten tekemistä ennen uuden työsopimuksen solmimista.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Työnhakijarekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:

– nimi ja syntymäaika
– yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero, kotiosoite
– nykyinen työpaikka, tiedot koulutuksesta, aiemmasta työkokemuksesta sekä osaamisesta
– mahdollinen työhakemus, ansioluettelo ja kuva
– mahdolliset työtehtäviin liittyvät toiveet, palkkatoive ja muut työntekijän omasta aloitteesta antamat tiedot
– työnhakuun liittyvät tiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt pyydämme tekemään ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kari.korhonen@tkt-korhonen.fi.

Oikeus saada pääsy tietoihin ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto, käsitelläänkö tai onko häntä koskevia henkilötietoja käsitelty. Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot ja saada kopion käsitellyistä henkilötiedoista. Lähtökohtaisesti tämän oikeuden käyttäminen on maksutonta.

Lisäksi rekisteröidyllä on halutessaan oikeus saada toimittamansa tiedot itsellensä pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa sekä siirtää nämä tiedot jollekin toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus pyytää tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai käsittelyn rajaamista noudattaen laissa säädettyjä perusteita.

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen
Jos henkilötietojen käsittely on perustunut rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttamisella ei ole kuitenkaan vaikutusta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä tilanteessa, jossa henkilötietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella.

Suoramarkkinointi
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että emme ole noudattaneet henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa toimintaamme sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä rekisteröidyn suostumukselta muista lähteistä (esimerkiksi mahdolliselta suosittelijalta).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman työnhakijan suostumusta.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään koko rekrytointiprosessin keston ajan tai 12 kuukautta kielteisestä rekrytointipäätöksestä. Työnhakijan omasta pyynnöstä häntä koskevat tiedot voidaan poistaa, mikäli niiden säilyttämiselle ei ole perustetta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan ne Korhonen Oy Tili- ja kiinteistötoimiston palveluksessa olevat henkilöt, jotka osallistuvat kyseiseen rekrytointiprosessiin. Muilla ei ole pääsyä työnhakijarekisteriin.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.